schaduw

Disclaimer

Leviaan doet al het mogelijke om te waarborgen dat de informatie die zij via deze website op het internet verschaft nauwkeurig is. Leviaan geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.Leviaan is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website. Leviaan is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website wordt verkregen.

Bezoekers die informatie verschaffen aan Leviaan, gaan ermee akkoord dat Leviaan onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat Leviaan zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie (zoals verschaft aan Leviaan) zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.